ข่าวประชาสัมพันธ์    


 การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย KUWIN-WPA ภายในวิทยาเขตศรีราชา
 

วิทยาเขตศรีราชา เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย KUWIN-WPA ในรูปแบบเดียวกับวิทยาเขตบางเขนเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้บริการสามารถศึกษาคู่มือการเชื่อมต่อ KUWIN-WPA ได้ที่เว็บไซต์ http://kuwin.ku.ac.th/wpa/

 

สำหรับผู้ใช้บริการที่เชื่อมต่อกับ KUWIN-WPA จะสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้โดยดปุ่ม Accept ในหน้าจอขอ login.ku.ac.th โดยไม่จำเป็นต้องป้อน User/Password (ดังรูปตัวอย่าง กรณ๊เชื่อมต่อ KUWIN-WPA)

 Credit :: สำนักบริการคอมพิวเตอร์ บางเขน