วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ เป้าประสงค์

  วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก"

  วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  "เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางการวิจัยและวิชาการในภาคตะวันออก"

  วิสัยทัศน์ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

  "เป็นหน่วยงานชั้นนำของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ"

  พันธกิจ

  1) สนับสนุนการจัดการศึกษา
  2) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

  ประเด็นยุทธศาสตร์

  1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
  2) พัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
  3) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  4) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

  เป้าประสงค์

  1) พัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับการให้บริการด้านการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
  2) มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และจัดการศึกษา
  3) มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
  4) พัฒนาคุณภาพนิสิตให้มีคุณลักษณะตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (IDKU)
  5) มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร
  6) มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้มีมูลค่าเพิ่ม
  7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
  8) พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณ
  9) พัฒนาระบบการบริหารบุคลากร