รายงานผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2558
บทที่ 1 โครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP) : บทที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร (Document Download)
บทที่ 3 สรุปการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของคณะวิชาบทที่ 4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง : เรียกดูข้อมูลทั้งหมด
ผลการประเมิณคุณภาพ (คะแนนเฉลี่ย)
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ