Webboard Office Of Sriracha Campus


 กองบริหารวิชาการนิสิต
หน้าแรก > กระทู้ > กองบริหารวิชาการนิสิต

งานทะเบียนและประมวลผล
รับเข้าศึกษา/ลงทะเบียนเรียน/ขอเอกสารการศึกษา/ขอจบการศึกษา
6
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: การใบปริญญาสำหรับนิสิตที่จบไปนานแล้ว
โดย วรต ดวงอุดม
2 สัปดาห์ 2 วัน
งานบริการศึกษา
การจัดสอบ/การขอใช้ห้องเรียน
1
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: สอบถามค่ะ
โดย Dutsadee
4 สัปดาห์ 1 วัน
งานกิจกรรมนิสิต
กยศ. กรอ./เบิกอุบัติเหตุ/รด./รักษาพยาบาล/กิจกรรมนิสิต
3
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: วันปฐมนิเทศ
โดย Mj
2 วัน 18 ชั่วโมง