Webboard Office Of Sriracha Campus


 กองบริหารวิชาการนิสิต
หน้าแรก > กระทู้ > กองบริหารวิชาการนิสิต

งานทะเบียนและประมวลผล
รับเข้าศึกษา/ลงทะเบียนเรียน/ขอเอกสารการศึกษา/ขอจบการศึกษา
16
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: จบ ปวส. อยากทราบคุณสมบัติ ในการเข้าศึกษาต่อป.ตรี
โดย รภัรดา สว่างศรี
2 สัปดาห์ 5 วัน
งานบริการศึกษา
การจัดสอบ/การขอใช้ห้องเรียน
8
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: การขอทรานสคริปฉบับภาษาไทย
โดย สิทธิชัย
2 สัปดาห์ 5 วัน
งานกิจการนิสิต
กยศ. กรอ./เบิกอุบัติเหตุ/รด./รักษาพยาบาล/กิจกรรมนิสิต
9
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: กู้กรอ.ภาคผลาย
โดย กยศ.กรอ.
5 เดือน 3 สัปดาห์